Iseteenindus

self-service-link-est

UUDISED

AS Tallinna Vesi liitumispunktidega ühinemiseks tuleb kasutada kvalifitseeritud ehitusettevõtet

AS Tallinna Vesi viis läbi ehitusettevõtete kvalifitseerimise hanke sõlmides raamlepingud 13 ehitusettevõttega. Edaspidi tuleb AS Tallinna Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks kasutada kvalifitseeritud ehitusettevõtte teenust.

AS Tallinna Vesi hankestrateegia juhi Anne Põldre sõnul on püsikoostööpartnerite leidmine raamlepingu abil kommunikatsioonivõrgu ettevõtete seas tavapärane turupraktika, mida kasutatakse riskide maandamiseks. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise peamiseks ohuks on vee-ettevõtte torustiku kahjustamine. Torustiku kahjustus takistaks klientidele teenuse osutamist.

“Meie eesmärk on tagada kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Kui isik soovib AS Tallinna Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liituda, siis on vajalik välja ehitada ühendus meie torustikuga. Teisalt on meie uute klientide jaoks oluline, et liitumised saaksid teostatud operatiivselt. Seetõttu korraldasime laiapõhjalise hanke, kus liitujad saavad valida 13 erineva ehitusteenuse pakkuja vahel,” rääkis Põldre.

Hanke raames pidid ettevõtted tõendama oma vastavust krediidireitingu, käibenõuete, meeskonna pädevuse ning nõuetele vastava kindluskatte olemasolu osas. Alates 2017. aasta 1. aprillist võivad ehitada Tallinna Vesi ASi liitumispunkte vaid kvalifitseeritud ehitusettevõtted. Raamlepingud ehitajatega on sõlmitud perioodiks 01.04.2017- 31.03.2019.

Raamlepingu kohaselt on AS Tallinna Vesi partneriteks järgmised ehitusettevõtted: Altmer OÜ, Baurexi OÜ koos OÜ-ga Pikermaa Eritööd OÜ, AS EG Ehitus koos OÜ-ga Sanserv, Kaeveabi OÜ koos AS-iga Lavateir, Megido OÜ, AS Merko Infra koos AS-ga Merko Ehitus Eesti, Lemminkäinen Eesti AS, RIA Stanteks OÜ, Saveka Torutööd OÜ, Terrat AS, Vensen AS koos AS-ga Domus Teed, Viimsi Keevitus AS, Watercom OÜ. Tallinna Vesi ASi kvalifitseeritud ehitusettevõtete nimekiri on kättesaadav vee-ettevõtte veebilehel.

Lisainfo:

Anne Põldre
Hankestrateegia juht
AS Tallinna Vesi
+372 62 62 200
anne.poldre@tvesi.ee

AS Tallinna Vesi esitas Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse osas kassatsioonkaebuse Riigikohtule. Tallinna Ringkonnakohtu otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud. 26. jaanuaril 2017 otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Tariifivaidluse lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid Konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu 2. mail 2014, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Tariifivaidluse taust:

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast AS Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi Konkurentsiamet AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks.

AS Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 05. juuni 2015 otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata ning Tallinna Ringkonnakohus jättis ettevõtte kaebuse 26. jaanuari 2017 otsusega samuti rahuldamata. AS Tallinna Vesi ei nõustunud Tallinna Halduskohtu ega Tallinna Ringkonnakohtu otsustega, kuna AS Tallinna Vesi hinnangul on kohtud hinnanud tõendeid ja kohaldanud õigust ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtumenetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris. Vahekohtumenetlusega seotud korraldused ja otsused, välja arvatud konfidentsiaalseks tunnistatud dokumendid on kättesaadavad Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) kodulehelt.

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee

23. veebruaril 2017 otsustas AS-i Tallinna Vesi nõukogu pikendada juhatuse esimehe Karl Heino Brookes-i volitusi kolmeks aastaks alates 21. märtsist 2017. Vastavalt ettevõtte põhikirjale valib nõukogu juhatuse liikme kolmeks aastaks. Tegevjuhi Karl Heino Brookes-i volitused kehtivad 21. märtsini 2020.

Nõukogu otsusega jätkab AS Tallinna Vesi juhatus samas koosseisus kolmeliikmelisena. Lisaks Karl Heino Brookes-ile kuulub juhatusse tootmisdirektor Aleksandr Timofejev ning finantsdirektor Riina Käi.

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee

AS-i Tallinna Vesi ja Eesti Vabariigi vahel käimasoleva rahvusvahelise arbitraažimenetluse istungid toimusid 7. – 11. novembrini 2016 ja 14.-15. novembrini 2016 Prantsusmaal Pariisis.

Kõiki istungeid kanti otse üle Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse kodulehel. Nüüd on Pariisis toimunud arbitraažimenetluse istungite salvestused järelkuulatavad AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Salvestused on leitavad päevade kaupa selle lingi kaudu.

Kõik peamised arbitraažimenetluse käigus esitatud materjalid on avalikult kättesaadavad ka Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse kodulehel.

Taustainfo: 2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja Hollandi Kuningriigis registreeritud aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse istungid toimusid 2016. aasta novembris ning eeldatavasti tehakse otsus antud küsimuses 2017. aastal.

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee

Täna, 27. jaanuaril 2017, toimus AS Tallinna Vesi webinar, kus juhatuse esimees Karl Heino Brookes ning finantsdirektor Riina Käi tutvustasid 2016. aasta 12 kuu tulemusi.

AS Tallinna Vesi tänab kõiki osalejaid. Webinari salvestus on huvilistele kättesaadav siit. Inglisekeelse, tulemusi kokkuvõtva presentatsiooni leiab siit.

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee

Ettevõtte 2016. aasta müügitulu oli 58,98 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 5,5% ehk 3,05 miljonit eurot. Samal ajal langes AS Tallinna Vesi 2016. aasta puhaskasum võrdluses eelmise aastaga 7,4% ehk 1,47 miljonit eurot.

AS Tallinna Vesi tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, mistõttu sõltub põhitegevuse tulu, s.o veevarustus- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Kui põhitegevuspiirkonnas veevarustus- ja reoveeteenustelt teenitud tulu kasvas, siis teeninduspiirkonna-välistelt aladelt saadava tulu osas toimus kerge langus. Suurim müügikasv tulenes toruehitus- ja asfalteerimisteenustelt, mis suurenesid võrreldes 2015. aastaga 1,8 miljoni euro võrra. Ettevõtte otsib jätkuvalt võimalusi kasvatada mitte-regulatiivsete teenuste äri.

Brutokasumi 3,1% ehk 1,01 miljoni euro suurune tõus on seotud arvestatava müügikasvu, suurenenud toruehitus- ja asfalteerimisteenuste kasumi ning vähenenud kemikaalikuludega, mida tasakaalustasid suurenenud muud tootmisega seotud otsekulud, palga- ja amortisatsioonikulud.

Puhaskasumi 7,4% ehk 1,47 miljoni euro suurune langus on suuresti seotud tariifivaidlusega seonduvate õigusabikuludega. Samuti mõjutas puhaskasumit negatiivselt ka Swap lepingute ümberhindamise tulemus.

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee

26.jaanuaril 2017 otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud apellatsioonikaebuse rahuldamata.

AS-il Tallinna Vesi on õigus esitada kassatsioonkaebus Riigikohtule hiljemalt 27. veebruaril 2017. Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Tariifivaidluse lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid Konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu 02. mail 2014, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Tariifivaidluse taust:

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast AS Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi Konkurentsiamet AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. AS Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 05. juuni 2015 otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata. AS Tallinna Vesi ei nõustunud Tallinna Halduskohtu otsusega, kuna AS Tallinna Vesi hinnangul hindas kohus tõendeid ja kohaldas õigust ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest, on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris. Vahekohtu menetlusega seotud korraldused ja otsused, välja arvatud konfidentsiaalseks tunnistatud dokumendid on kättesaadavad Rahvusvahelises Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) kodulehelt.

Lisainfo:

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee

Meie jaoks on esmatähtis tagada oma tarbijatele kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Sarnaselt varasemate aastatega pakkusime oma klientidele püsivalt väga kõrge kvaliteeditasemega teenust. Et tarbijad saaksid meie peale ka edaspidi kindlad olla, jätkame tööd nende tulemuste hoidmise ning parandamisega kõigi näitajate osas. Eelmisel aastal saavutasime parima joogivee kvaliteedi Ettevõtte ajaloos ja hoolimata väga külmast ilmast 1. kvartalis suutsime säilitada esmaklassiliselt madala lekete taseme.

  1. aasta tegevusnäitajad
Tegevusnäitaja 2016 2015
Joogivesi
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele 99,93% 99,86%
Veekadu jaotusvõrgus 15,07% 14,68%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides 3,44 h 3,22 h
Reovesi
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv 670 737
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv 107 127
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele 100% 100%
Klienditeenindus
Kirjalike kaebuste arv 45 67
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal 166 115
Kliendikontaktide arv veesurve teemal 339 337
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta 1 190 1 061
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul 99,46% 99,20%
Lubaduste mittetäitmise arv 4 9
Planeerimata veekatkestustest teavitamine 98,8% 98,7%

Kraanivesi on joogivesi

Kraanivee kvaliteet on endiselt väga hea ja võrreldav kraanivee kvaliteediga mistahes Lääne-Euroopa riigis. Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet.

Võtsime 2016. aasta jooksul Tallinnas ja Sauel tarbijate juurest ühtekokku 2 948 veeproovi (2015. aastal 2 945), millest 99,93% vastas kõigile nõuetele (2015. aastal 99,86%). See tähendab, et 2015. ja 2016. aastal ületas vaid kaks proovi seatud piirväärtusi. Selliste proovide korral teostasime koheselt hoolduse tänava veetorustikule, mille tulemusel vastasid kordusproovid kõigile kvaliteedinõuetele. Stabiilne väga kõrge kvaliteeditase peegeldab veepuhastusprotsessi efektiivsust, veeavariide vähendamiseks tehtud õigeaegset ennetavat hooldust ja investeeringuid ning tõhusat tööd veevõrgu hooldamisel.

Kõik veekvaliteedi analüüsid, mis on võetud Ülemiste järve veest, veepuhastusjaamast, põhjaveest ja tarbijate kraanidest, on avalikud ja nendega saab tutvuda meie kodulehel.

Meie jaoks on väga oluline, et meie kliendid usaldavad oma kraanist tuleva joogivee kvaliteeti ja peavad kraanivee joomist ohutuks. Oleme eelnevate aastate jooksul oma sõnumites avalikkusele läbivalt propageerinud kraanivee joomist. Viimastel aastatel on selgelt näha, et inimesed hindavad joogivee head kvaliteeti ning 2016. aastal Kantar Emori läbi viidud uuringu kohaselt tarvitab juba 80% meie tarbijatest joogiks kraanivett, kui 2011. aastal oli vastav näitaja vaid 48%.

Kindel teenus

Tarbijatele on oluline, et neile oleks tagatud kvaliteetne, ööpäevaringselt toimiv teenus. Selleks pöörame väga palju tähelepanu eestkätt oma tegevuste planeerimisele ning optimeerimisele, et võimalusel ennetada või vähendada ebameeldivusi, mis teenuse osutamises võivad tekkida.

Tänu ennetavatele hooldustöödele torustikul saavutasime 2016. aastal väga madala 15,07%-ise lekete taseme, mis on küll pisut kõrgem 2015. aasta näitajast (14,68%), kuid siiski väga hea tulemus.

Jätkame sihipäraseid investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuv töökindlus. 2016. aasta lõpus lõpetati keerukad remonttööd Tihase tunnelkollektoril, mille kaudu juhitakse Mustamäelt ja Õismäelt tulev reovesi Paljassaare reoveepuhastusjaama. Samuti ehitasime Tondil 600 mm diameetriga veetoru, mis tagab alternatiivse veevarustuse pea 100 000-le inimesele.

Klientide vajadus meile probleemidest märku anda on aasta-aastalt liikunud langevas trendis. 2016. aasta jooksul on kliendikontaktide arv erinevatel teemadel mõnevõrra tõusnud. Samas on langenud nii kirjalike kaebuste kui meiepoolsete lubaduste rikkumiste arv. 2016. aastal esitati kirjalikke kaebusi 45, kui 2015. aastal oli neid 67. Teeme jätkuvat tööd selle nimel, et inimestel oleks vähem põhjust rahulolematuseks.

Küsime jätkuvalt klientidelt regulaarset tagasisidet, mille põhjal saame veelgi parandada meie klienditeeninduse kvaliteeti, reageerida probleemidele õigeaegselt ja keskenduda probleemsematele teemadele. Igal aastal tellime Kantar Emorilt kliendirahulolu-uuringu. Tegemist on põhjaliku uuringuga, mis kaardistab nii meie lepinguliste klientide kui ka lõpptarbijate rahulolu meie tööde ja tegevustega. Klientidel palutakse anda hinnanguid oma kogemuste põhjal nii meie teenuseid tarbides kui Ettevõttega vahetult suheldes, samuti Ettevõtte kohta meedias ilmuva informatsiooni põhjal.

2016.aastal oli teist aastat järjest klientide rahulolu (TRI*M indeks) väga kõrgel 94 punkti tasemel. Oleme nüüdseks juba mitu aastat jätkuvalt silma paistnud kliendirahulolu näitajatega, mis on kõrgemad Euroopa tootmisettevõtete keskmisest (69 punkti) ja kuuluvad tootmisettevõtete ülemise 10% (87 punkti) hulka.

Puhtam keskkond

Pakume reovee ärajuhtimise teenust pea kolmandikule Eesti elanikest, kes elavad Tallinnas ja osades selle lähiümbruse valdades. Paljassaares asuvast reoveepuhastusjaamast väljuva heitvee täielik vastavus üha karmistuvatele seadusest tulenevatele nõuetele on võimalik tänu pidevatele parendustele tehnoloogilistes protsessides. Ka 2016. aasta jooksul vastas puhastatud heitvesi 100% kõigile veeloas sätestatud kvaliteedinõuetele.

Jätkuvalt on meie tähelepanu suunatud võimalike üleujutuste ning reostusega seotud riskidele meie võrkude piirkonnas, samuti klientidele põhjustatavate ebameeldivuste vähendamisele. Meie ennetavatest tegevusest kanalisatsioonivõrgu hooldamisel, nagu näiteks torustiku survepesu, annab tunnistust ummistuste arv, mis vähenes 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 9,09% võrra. Kui 2015. aastal likvideerisime 737 ummistust, siis 2016. aastal 670 ummistust.

Riina Käi
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
Tel: (+372) 62 62 262
riina.kai@tvesi.ee

Soovime oma tegevuses olla avatud, mistõttu tutvustame sarnaselt varasemaga Nasdaq-i veebiseminari vahendusel 2016. aasta neljanda kvartali tulemusi.

Kutsume oma aktsionäre, investoreid, analüütikuid ning teisi huvilisi osalema meie veebiseminaril 27. jaanuaril 2017. a. kell 11.00. Veebiseminar toimub inglise keeles.

Tulemusi tutvustavad juhatuse esimees Karl Heino Brookes ning finantsdirektor Riina Käi. Karl Heino Brookes ning Riina Käi vastavad küsimustele peale presentatsiooni. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, soovitame küsimused saata enne veebiseminari toimumist, hiljemalt 26. jaanuari südaööks e-kirja teel: hedi.uustalu@nasdaq.com.

Kuidas veebiseminaril osaleda?

Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 27. jaanuaril kell 10.00, siin: https://attendee.gotowebinar.com/register/3849646775098977793. Teile saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata.

Tehnilistel põhjustel on veebiseminaril võimalik osaleda vaid 90 registreerunud osalejal, registreerumise järjekorra alusel. Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.tallinnavesi.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Mis on veebiseminar?

Veebiseminar on virtuaalne konverents, mille käigus on ettevõtte esindajatel võimalus ettevõtte ning selle tulemuste kohta infot jagada. Veebiseminar võimaldab vahetut suhtlust ning annab võimaluse küsida küsimusi otse ettevõtte juhtkonnalt.

Riina Käi
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
Tel: (+372) 62 62 262
riina.kai@tvesi.ee

Anname teada, et Tallinna Ringkonnakohus pikendas meie ja Konkurentsiameti vahelise tariifivaidluse apellatsioonkaebuse osas tehtava kohtuotsuse tegemise tähtaega 26. jaanuarini 2017. aastal.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast meie poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. Oktoobris 2011 tegi Konkurentsiamet meile ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud meie ning Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks. Oleme seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebuse 05. juuni 2015 otsusega (põhjendatud otsus tehti 12. oktoobril 2015) rahuldamata. Me ei nõustunud Tallinna Halduskohtu otsusega, kuna meie hinnangul kohaldas kohus õigust ning hindas tõendeid ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest, on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse instungid toimusid 2016. aasta novembris. Rahvusvahelise vahekohtu otsust on oodata 2017. aasta esimeses pooles. Rahvusvahelise arbitraaži puudutava avaliku informatsiooni võib leida Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse koduleheküljelt.

Riina Käi
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
Tel: (+372) 62 62 262
riina.kai@tvesi.ee

12345...102030...