Iseteenindus

self-service-link-est

Sõlmimine ja lõpetamine

 Kellega sõlmitakse teenusleping?

Teenusleping sõlmitakse kinnistu omaniku või kinnistusraamatusse kantud valdajaga (hoonestaja, üürnik, rentnik), kelle kinnistu on ühendatud vahetult väljaspool kinnistut avalikul maal asuva AS-ile Tallinna Vesi kuuluva ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooni torustikuga.

Mida peab lepingu sõlmimiseks tegema? 

Esmalt palume täita avaldus. Lisaks palume esitada:

  • omandit või valdust tõendav dokument (vajadusel saame andmed väljastada kohapeal Kinnistusraamatu päringusüsteemist)
  • volikiri (kui maa on kaasomandis või kui soovitakse lepinguliseks esindajaks kolmandat isikut). Volikirja saavad kaasomanikud allkirjastada ka digitaalselt.

Mis saab peale seda, kui avaldus ja vajalikud dokumendid on esitatud?

Esmalt võtab meie esindaja Teiega ühendust, leppimaks kokku sobiv aeg veemõõdusõlme ülevaatuseks, veearvesti näidu fikseerimiseks ja piiritlusjoonise* koostamiseks. Peale meie esindaja käiku kinnistule ja teenuslepingu ette valmistamist võtame Teiega ühendust ja lepime kokku sobiva viisi lepingu allkirjastamiseks.

*Piiritlusjoonis on Teenuslepingu lahutamatuks osaks. See on graafiline joonis, kuhu märgitakse AS-ile Tallinna Vesi kuuluvad torustikud (ühisveevärk ja –kanalisatsioon) ja kliendile kuuluvad torustikud (kinnistu veevärk ja kanalisatsioon) ning liitumis- ehk piiritluspunktid.

 

Kuidas lõpetada teenuslepingut?

Teenusleping lõpetatakse kliendi avalduse alusel. Palume lepingu lõpetamisest ette teatada vähemalt 15 tööpäeva.

Avalduse alusel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku Teile sobiv aeg, millal võtame maha veearvesti ja lõpetame teenuste osutamise. Arvesti mahavõtmisel fikseeritud näidu alusel väljastame teenuslepingu lõpparve.

Lepingu lõpetamine seoses omaniku vahetusega

Kui teenuslepingu lõpetamine toimub seoses omaniku vahetusega ja uus omanik esitab avalduse teenuste kasutamise jätkamiseks 7 tööpäeva jooksul, siis ei võeta maha veearvestit ega suleta veeühendust. Sellisel juhul palume avalduses kindlasti märkida veearvesti lõppnäit, mille alusel esitame teenuslepingu lõpparve.

Teenuslepingu lõpetamine on võimalik pärast lõpparve tasumist. Seejärel saab sõlmida uus omanik samale objektile uue teenuslepingu.